RODO

Klauzula informacyjna Centrum Rehabilitacyjno- Opiekuńczego
Domu Pomocy Społecznej w Łodzi dotycząca przetwarzania danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 255/267, 92-338 Łódź, +48 (42)  649-17-32, sekretariat@crodps.pl

2.CRO DPS powołało Inspektora Danych Osobowych, z którym mogą Państwo skontaktować się listownie na wyżej podany adres z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych
lub mailowo: iod.dpsprzybyszewskiego@jst.uml.lodz.pl

3.Cel przetwarzania danych osobowych:

a) świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych

b) wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa pomocy społecznej

c) realizacja porozumień administracyjnych, umów cywilnoprawnych, umów o pracę

d) cele informacyjne, promocyjne i sprawozdawcze Domu Pomocy

e) wykonywanie ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

4.Podstawa prawna przetwarzania:

a) art. 6 ust. 1 lit. a – f oraz art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO

b) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.)

c) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 734);

d) Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.)

e) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie dokumentacji pracowniczej z dnia 10 grudnia 2018r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2369).

5.Czas przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019r., poz. 2020), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.

6.Mają Państwo prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 RODO

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO

c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO

d) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO

e) wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21RODO

f) cofnięcia wyrażonej zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona, co w konsekwencji skutkuje usunięciem Pani/Pana danych.

7.Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8.Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe.

9.Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Skip to content