Dostępność

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Łodzi

Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Rehabilitacyjo-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Łodzi.

 

Dane teleadresowe jednostki:

Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze DPS w Łodzi

ul. Przybyszewskiego 255/2667

92-338 Łódź

tel. 42 250 72 00÷05

fax 42 649 17 32

 

Status dostępności względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • publikacje zamieszczone na stronie w formie PDF nie są w całości dostępne cyfrowo
 • brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu

Informacje dodatkowe

 

Serwis BIP zawiera:

 • wersję kontrastową, uruchamianą przyciskiem w menu głównym (czarne tło, żółte litery)

 • Deklarację sporządzono dnia: 30.04.2020r.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 14.07.2023r.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba odpowiedzialna: Emilia Warchoł

adres poczty elektronicznej: e.warchol@cuwdps.uml.lodz.pl

numer telefonu: 42 628 72 60

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organ nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Dyrektor Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego DPS w Łodzi
 • Adres: 92-338 Łódź, ul. Przybyszewskiego 255/267
 • E-mail: sekretariat@crodps.pl
 • Telefon: 42 250 72 00 do 05

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi to kompleks 4 budynków w tym 3 budynki mieszkalne (4 kondygnacje) i 1 budynek administracyjny. Wszystkie budynki połączone są ze sobą na jednym poziomie łącznikiem przystosowanym dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynki mieszkalne są oznaczone z zewnątrz A, B, C. W każdym budynku mieszkalnym są dwie windy. Jedna z wind w budynku jest dostosowana dla potrzeb osób niewidomych. Do każdego budynku mieszkalnego prowadzi podjazd z poręczami.

Przed budynkiem mieszkalnym C wyznaczono miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściach do budynków nie ma systemu naprowadzającego osoby niewidome lub słabo widzące. Do budynków można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych.

Każda kondygnacja w budynkach mieszkalnych jest oznaczona dużym kontrastowym drukiem zaraz po wyjściu z windy. Duża litera oznacza budynek a mała litera oznacza piętro.

Na każdym piętrze pokoje mieszkańców wraz z sanitariatami są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Skip to content